დღის სიახლეებისიახლეები

ბინის დამქირავებლის უფლებები და მოვალეობები

0
გაზიარება

საქართველოს კანონმდებლობა არ ითხოვს ქირის ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი თქვენ ზეპირსიტყვიერად შეუთანხმდებით ბინის მესაკუთრეს ბინის დაქირავების პირობებზე, შეთანხმების მიღწევის მომენტიდან თქვენს შორის ხელშეკრულება დადებულად ითვლება. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკულ რეალობაში ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ბინის ქირავნობის ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით არ არის დადებული.

წერილობითი ფორმით დადებული ქირავნობის ხელშეკრულება თქვენს ურთიერთობას ბინის მესაკუთრესთან ხდის უფრო მეტად- განჭვრეტადს, დაცულს და კომფორტულს. შეუძლებელია სრულყოფილად იყოს დაცული თქვენი უფლებები, თუკი არ იარსებებს ობიექტური ფორმა, რომელშიც ისინი ცხადად და არაორაზროვნად იქნება გაწერილი.

ქირავნობის ხელშეკრულების არსებითი შემადგენელი ელემენტებია:

  • ქირის საფასური
  • ქირით სარგებლობის ვადა
  • ქირავნობის ობიექტი

რომელიმე არსებითი ელემენტის არარსებობის პირობებში, ქირის ხელშეკრულება ვერ ჩაითვლება დადებულად. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, თუკი  ბინის დაქირავების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ  საცხოვრებელი ან ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მისი გამოყენება მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას, დამქირავებელს შეუძლია მოშალოს ქირავნობის ხელშეკრულება ვადის დაცვის გარეშე. ეს წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც თუკი ქირავნობის ხელშეკრულებაში აღნიშნულის თაობაზე არაფერი წერია ან თუკი საპირისპირო ჩანაწერია მოცემული.

თუ გაქირავებულ ნივთს აღმოაჩნდება ნაკლი, ან წინასწარ გაუთვალისწინებელი საფრთხისაგან ნივთის დასაცავად საჭირო იქნება აუცილებელი ზომების მიღება, მაშინ დამქირავებელმა ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს გამქირავებელს. იმ შემთხვევაში თუკი დამქირავებელი საკუთარი სახსრებით ეცდება ნივთის ნაკლის აღმოფხვრას, გამქირავებელი ვალდებულია გადაუხადოს მას კომპენსაცია.

თქვენ, როგორც დამქირავებელი, ვალდებული ხართ, შეინარჩუნოთ ბინის ფუნქციური და ესთეტიური ღირებულება, თქვენი ბრალეულობით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანი, ფინანსური პასუხისმგებლობის საფუძველი შეიძლება გახდეს. აღნიშნული დანაწესი არ ეხება ისეთ შემთხვევას, როდესაც სახეზეა უძრავი ნივთის ბუნებრივი ცვეთა.

საქართველოს კანონმდებლობა არაერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, რომ ბინის ქირა გადახდილ უნდა იქნეს ქირავნობის ხელშეკრულების ვადის დამთავრებისას. ხოლო, თუკი ქირის გადახდა დროის მონაკვეთებით განისაზღვრება, (მაგალითად, ყოველთვიურად ან ყოველ ორ თვეში ერთხელ) მაშინ იგი გადახდილ უნდა იქნეს დროის ამ მონაკვეთების გასვლის შემდეგ. ამდენად, თქვენ არ ხართ ვალდებული გამქირავებელს ქირის თანხა გადაუხადოთ წინასწარ და ნებისმიერი მსგავსი მოთხოვნას შეგიძლიათ კანონმდებლობის არაერთმნიშვნელოვანი ჩანაწერი “დაუპირისპიროთ”.

დამქირავებლის მიერ ქირის გადაუხდელობა წარმოადგენს გამქირავებლის მიერ ქირის ხელშეკრულების  ვადამდე მოშლის საფუძველს, თუმცა კანონმდებელი ითვალისწინებას რა საცხოვრებელი სადგომის განსაკუთრებულ დატვირთვას და ადგენს, რომ  ქირის მინიმუმ სამი თვით გადაუხდელობა შეიძლება გახდეს ხელშეკრულების მოშლის საფუძველი.

ასევე, საცხოვრებელი სადგომის დამქირავებელი უფლებამოსილია ქირავნობის ხელშეკრულება ვადამდე მოშალოს, თუ იგი ერთი თვით ადრე გააფრთხილებს ამის შესახებ გამქირავებელს და შესთავაზებს მას გადახდისუნარიან და მისაღებ დამქირავებელს, რომელიც თანახმაა ქირავნობის დარჩენილ დროში იყოს დამქირავებელი.

საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტა გამქირავებელს შეუძლია მხოლოდ პატივსადები მიზეზების არსებობისას. პატივსადებია მიზეზი, თუ:

  • დამქირავებელმა თავისი სახელშეკრულებო ვალდებულებები ბრალეულად მნიშვნელოვნად დაარღვია;
  • გამქირავებელს საცხოვრებელი სადგომი სჭირდება უშუალოდ თვითონ ან ახლო ნათესავებისათვის;
  • დამქირავებელი უარს ამბობს გადაიხადოს გამქირავებლის მიერ შემოთავაზებული გაზრდილი ქირა, რომელიც შეესაბამება ბაზარზე არსებულ ბინის ქირას;

დამქირავებელმა გამქირავებლის მიმართ ჩაიდინა ისეთი მართლსაწინააღმდეგო ან ამორალური მოქმედება, რომელიც შეუძლებელს ხდის მათ შორის ურთიერთობის შემდგომ გაგრძელებას.

მსგავსი სიახლეები

გამონაბოლქვის ნორმასთან შეუსაბამობისთვის 641 სამართალდამრღვევი დაჯარიმდა

4 სექტემბრიდან 21 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობისთვის 641 სამართალდამრღვევი დაჯარიმდა. დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ყველაზე მეტი - 303 დარღვევა თბილისში…

28 სექტემბერს კონფერენცია სახელწოდებით „გლობალური პერსპექტივები ნეიროქირურგიასა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციაში” გაიმართება

28 სექტემბერს, თბილისში, სასტუმრო Holiday Inn-ის Adjara საკონფერენციო დარბაზში, Global Health Union და RHAZES GLOBAL საერთაშორისო სამედიცინო კონსულტირების ცენტრის ორგანიზებით კონფერენცია სახელწოდებით „გლობალური პერსპექტივები…

საარსებო შემწეობას თბილისში ყოველი მე-9 ადამიანი იღებს

სოციალური მომსახურების სააგენტოს აგვისტოს სტატისტიკის მიხედვით, დედაქალაქში საარსებო შემწეობას ჯამში 137 167 ადამიანი იღებს, საქსტატის მონაცემებით კი თბილისში სულ 1 241 709 ადამიანი ცხოვრიობს, შესაბამისად თბილისში მცხოვრები…

რატომ არის ევროპის საუკეთესო ადგილი მოგზაურობისთვის?

ევროპა მოგზაურობისთვის გამორჩეული მიმართულებაა, სადაც შეგიძლიათ საუკეთესო გამოცდილება და დაუვიწყარი მოგონებები შეიქმნათ, რადგან ევროპას აქვს: 1. მდიდარი ისტორია ევროპის კონტინენტს გააჩნია წარმოუდგენლად მდიდარი და…

22 სექტემბრის ვალუტის კურსი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2,6879 GEL/$1 ნიშნულზე დაადგინა. წინა ნიშნულთან შედარებით ქართული ეროვნული ვალუტის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0,0129 ლარით გაუფასურდა. ევრო - 2.8637 ლარი აშშ დოლარი -…

მეტის ჩატვირთვა იტვირთება...პოსტები აღარ მოიძებნა
error: Content is protected !!